Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

copiously /'kəʊpiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phong phú, [một cách] dồi dào, [một cách] hậu hĩ