Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

copartner /,kəʊ'pɑ:tnə[r]/  

  • Danh từ
    người đồng đối tác

    * Các từ tương tự:
    copartnership, copartnery