Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coparcener /'kou'pɑ:sinə/  

  • Danh từ
    (pháp lý) người cùng thừa kế