Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coparcenary /'kou'pɑ:sinəri/  

  • Danh từ
    (pháp lý) sự thừa kế chung