Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, cũng copasetic
    rất hài lòng