Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cop-out /kɒpɒʊt/  

  • Danh từ
    (lóng, xấu)
    sự không dám làm (vì sợ)