Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cooling tower /'ku:liŋ,taʊə[r]/  

  • tháp lạnh (để làm nguội nước trước khi sử dụng lại trong công nghiệp)