Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hệ thống làm nguội/mát