Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cánh tỏa nhiệt, cánh làm nguội