Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, xấu)
    tên culi