Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thùng ướp lạnh
  a wine cooler
  thùng ướp lạnh rượu vang
  the cooler
  (số ít)
  (lóng) nhà đá
  two years in the cooler
  hai năm trong nhà đá