Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coolant /'ku:lənt/  

  • Danh từ
    chất lỏng làm nguội (như trong phản ứng hạt nhân)