Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt) bánh bao
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh dẹt nhỏ, bánh quy

    * Các từ tương tự:
    cookie, cooky