Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cookhouse /'kʊkhaus/  

  • Danh từ
    bếp ngòai trời (cắm trại)