Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cookery book /'kʊkəri,bʊk/  

  • (cách viết khác cook-book)
    sách dạy nấu ăn