Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    củi để nấu thức ăn