Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cook-stove /'kukstouv/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lò, bếp lò