Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cook-shop /'kukʃɔp/  

  • Danh từ
    nhà ăn; hiệu ăn