Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bếp, phòng bếp (trên tàu thuỷ)