Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cook-house /'kukhaus/  

  • Danh từ
    bếp, nhà bếp (ngoài trời)
    (hàng hải) bếp, phòng bếp (trên tàu)