Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convictive /kən'viktiv/  

  • Tính từ
    có thể làm cho người ta tin, có thể thuyết phục

    * Các từ tương tự:
    convictively