Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversationist /kɔnvə'seiʃnəlist/  

  • Danh từ
    người có tài nói chuyện, người hay nói chuyện, người vui chuyện