Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversationalist /,kɒnvə'sei∫ənlist/  

  • Danh từ
    người nói chuyện, người có tài nói chuyện
    a fluent conversationalist
    người nói chuyện lưu loát