Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversational program   

  • (Kỹ thuật) chương trình đối thoại