Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversational processing   

  • (Kỹ thuật) xử lý đối thoại