Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversational language   

  • (Kỹ thuật) ngôn ngữ đối thoại