Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversational interaction   

  • (Kỹ thuật) tương tác đối thoại