Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversance /kən'və:səns/  

  • Danh từ (+ with)
    tính thân mật, sự thân giao
    sự giao thiệp, sự quen thuộc; sự hiểu biết