Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convalescent /'kɒnvəlesnt/  

  • Tính từ
    (y học)
    lấy lại sức (sau đợt ốm)
    dưỡng bệnh