Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convalescence /'kɒnvəlesns/  

  • Danh từ
    (y học)
    sự lấy lại sức (sau đợt ốm)
    sự dưỡng bệnh; thời kỳ dưỡng bệnh