Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conundrum /kə'nʌndrəm/  

  • Danh từ
    câu đố vui
    vấn đề hóc búa