Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

controllership /kən'trouləʃip/  

  • Danh từ
    chức kiểm tra