Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contortion /kən'tɔ:∫n/  

 • Danh từ
  sự vặn, sự xoắn; sự vặn vẹo
  động tác vặn vẹo
  động tác vặn vẹo của một người chuyên luyện yôga

  * Các từ tương tự:
  contortionist, contortionistic