Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contort /kən'tɔ:t/  

 • Động từ
  vặn, xoắn, làm vặn vẹo
  cành cây bị vặn xoắn
  mặt cô ta vặn vẹo vì đau đớn
  (nghĩa bóng) lời giải thích vặn vẹo

  * Các từ tương tự:
  contorted, contortedly, contortedness, contortion, contortionist, contortionistic, contortive