Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contingency /kən'tindʒənsi/  

 • Danh từ
  điều ngẫu nhiên, điều bất ngờ
  chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện bất ngờ
  contingency plans
  kế hoạch dự phòng mọi bất trắc

  * Các từ tương tự:
  contingency plan, Contingency reserve, Contingency table