Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contentedness /kən'tentidnis/  

  • Danh từ
    sự bằng lòng, sự vừa lòng, sự đẹp lòng, sự vui lòng, sự toại ý, sự mãn nguyện, sự thoả mãn