Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contempt of court /kən,temptəv'kɔ:t/  

  • sự bất tuân lệnh tòa; sự coi khinh tòa án, sự coi khinh quan tòa
    chị ta bị bỏ tù vì bất tuân lệnh tòa