Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contactor /'kɔntæktə/  

  • Danh từ
    (vật lý) cái tiếp xúc
    electromagnetic contactor
    cái tiếp xúc điện tử
    (Kỹ thuật) công tắc (tự động)