Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) chổi tiếp xúc, chổi quét (điện)