Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contact print /,kɒntækt print/  

  • lối rửa ảnh tiếp xúc