Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contact man /'kɔntækt'mæn/  

  • Danh từ
    nhân viên cơ quan phụ trách việc tiếp xúc với nhân dân