Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đui/chân tiếp xúc