Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consumption /kən'sʌmp∫n/  

 • Danh từ
  sự tiêu dùng
  home consumption
  sự tiêu dùng trong nước
  số lượng tiêu dùng
  we have measured the car's fuel consumption
  chúng tôi đã đo sức tiêu dùng nhiên liệu của chiếc xe
  (cũ) bệnh lao phổi

  * Các từ tương tự:
  Consumption bundle, Consumption expenditure, Consumption externalities, Consumption function, Consumption tax