Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consumedly /kən'sju:midli/  

  • Phó từ
    quá độ, thái quá, vô hạn đọ, vô cùng