Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consumable /kən'sju:məbl/  

  • Tính từ
    có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch
    có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

    * Các từ tương tự:
    consumables