Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lãnh sự
  (sử) quan chấp chính (cổ La Mã)
  (sử ) chức tổng tài (Pháp)

  * Các từ tương tự:
  consul-general, consular, consulate, consulship, consult, consultancy, consultant, consultantship, consultation