Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conspiracy /kən'spirəsi/  

 • Danh từ
  sự đồng mưu; âm mưu
  accused of conspiracy of murder
  bị kết tội vì đồng mưu giết người
  a conspiracy to overthrow the Government
  âm mưu lật đổ chính phủ