Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consolidated-annuities /kən'sɔlz/  

  • Danh từ số nhiều
    ((viết tắt) của consolidated-annuities) công trái hợp nhất (của chính phủ Anh từ năm 1751)