Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consolidated annuity /kən,sɒlideited ə'nju:əti/  

  • công trái hợp nhất