Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cộng tác; liên kết
    Danh từ
    người cộng tác